දරුවන් සිහිනෙන් දැකීම


දරුවන් සිහිනෙන් දැකීම
25.ක්‍රීඩා කරන දරුවෙකු දුටුවොත් ? රෝග තත්වයන් මග හැරෙයි.
26.දරුවකුගේ නම් තැබීම වැනි උත්සවයක් දුටුවොත් ? බලාපොරොත්තු වූ කරුණු සඵල වෙයි.
27.දණගාන දරුවෙක් දුටුවොත් ? ඔබේ පවුලටම යහපතක් වෙයි.
28.හඬන දරුවෙකු දුටුවොත් ? ඔබේ හිතවතා සාර්ථකත්වයට පත් වෙයි.
29.සිනාසෙන දරුවෙකු දුටුවොත් ? කඳුලකින් පසු සිනහවක්.
30.දරුවන් සමූහයක් දුටුවොත් ? කරන කියන දේ අසාර්ථක වේ.
31දරුවෙකුගේ මරණයක් දුටුවොත් ? ධනවතෙකු සමඟ මිත්රත්වයක් ඇති වේ.
32.දරුවෙකු නිදනවා දුටුවොත් ? නොසිතූ ලෙස ලාභයක් ලැබේ.
33.දරුවන් රණ්ඩු කරනවා දුටුවොත් ? පවුලේ අසමගිය ඇතිවේ.
34.දණගාන ළදරුවෙක් දුටුවොත් ? පවුලේ සැමට වාසනාව උදා වේ.
35.ඉතා අවලක්ෂණ දරුවෙක් දුටුවොත් ? උත්සාහයේ තරමට ප්රතිඵල  නොලැබේ.
36.ළදරුවෙකු තොටිල්ලේ සිටිනවා දුටුවොත් ? ඔබ හෝ පවුලේ කෙනෙකු ජනප්රීය වේ.
37.දරුවෙකු අනතුරකට පත් වෙනවා දුටුවොත් ? හිතවතෙකුට උදව් කිරීමට සිදුවේ.
38.දරුවෙකු සහ මුදල් ගොඩක් දුටුවොත් ? ධනය වැනසී යයි.
39.දරවෙකු නටනවා දුටුවොත් ? වේදනාවක ආරම්භයක්.

No comments:

Powered by Blogger.