උපන් ලප පිළිබඳ

උපන් ලප පිළිබඳ
 උපන් ලපය ඇසක ඇත්නම්  - බුද්ධිය පෙන්නුම් වේ.
උපන් ලපය නලලේ ඇත්නම්  - ඉතා වාසනාවන්තය.
උපන් ලපය නහයට පහළින් නම්  - කාමුක ගති ලක්ෂණ පෙන්නුම් කරයි.
උපන් ලපය තොලෙහි හෝ තොල අසල පිහිටී නම්  - අධික කාමුක ලක්ෂණ පෙන්නුම් කෙරේ.
උපන් ලපය නාසය අග පිහිටියේ නම්  - ඥානවන්තය.
උපන් ලපය ඇස තුළ ඇත්නම්  - ඥාානවන්ත බවක් පෙන්නුම් කරයි.
උපන් ලපය වම් පියයුරෙහි පිහිටියේ නම්  - ශුභදායක වේ.
උපන් ලපය පපුවේ වම් පැත්තේ නම්  - සුභ සහ වාසනාවන්ත තත්වයක් පෙන්නුම් කරයි.

No comments:

Powered by Blogger.