ලේ දැකීම ආදී සිහින.

ලේ දැකීම ආදී සිහින.
492.ලේ දුටුවොත් ? බලාපොරොත්තු කඩවේල මරණයක්. 
493.දෑතේ ලේ තැවරී දුටුවොත් ? සතුරන්ගෙන් ප්රවේශම් වන්න.
494.ඉතා උස් කන්දක් දුටුවොත් ? චිත්ත වේදනාවක් ඇතිවේ. 
495.කන්දකින් පනිනවා දුටුවොත් ? ඉහළ ලාභයක්. 
496.ගං වතුරේ පාවී යනවා දුටුවොත් ? ප්රීතිමත් අනාගතයක්
497.ගං වතුරේ මාළු අල්ලනවා දුටුවොත් ? වාසි ලැබේ. 
498.ගං වතුරේ ගසාගෙන ගියොත් ? නිවසේ අයෙකුට අසනීපයක්. 
499.ගං වතුරේ පිහිනනවා දුටුවොත් ? නෑයෙකුට විපතක්.
500.හිම කන්දක් දුටුවොත් ? සාර්ථකත්වයේ ලකුණකි. 
501.කන්දක් මුදුනට යනවා දුටුවොත් ? ප්රීතිමත් අවස්ථාවක් උදාවේ.
502.මාළු දැලක් දුටුවොත් ? දියුණුව ඇතිවේ. 
503.ඉරුණු දැලක් දුටුවොත් ? හිතවතෙකුගෙන් බාධා.
504.වැරහැලි වූ දැල් කැබැල්ලක් දුටුවොත් ? විශාල ලාභයක්.
505. ගං වතුර ගලනවා දුටුවොත් ? ව්යෘපාරික අයට පමණක් ශුභයි.

2 comments:

  1. මරාගත් ඌරකු අතින් ගත් මිනිසකු අප නිවසට පැමින එය මිලදි ගන්නවාද යන්න විමසා සිටි.
    මා එය මිලදි ගැනිමට සුදානම වුවත් බිරිදගේ පේරැත්ත නිසා එය මිලදි නොගනි.

    ReplyDelete
  2. EUROPEAN ROULETTE – The European roulette wheel options 18 pink numbers and 18 black, for a total of 36 numbered pockets on top of the single zero pocket, which shall be displayed in green. This classic roulette wheel and table format provide simple and entertaining motion. The comparatively low home edge implies that you're doubtless to|prone to} land wins reasonably typically however keep in mind that|remember that|understand that} roulette is a recreation of chance, so profitable can never be assured. However, there quantity of} things|are 코인카지노 some things} hold in mind|to remember|to bear in mind} to keep the roulette recreation fair and entertaining for everyone concerned.

    ReplyDelete

Powered by Blogger.