කපුටු ශාස්ත්‍රය.

කපුටු ශාස්ත්රය.
 ලයෙහි පැහැරී නම්  - සියලු දේ නැති වී යයි.
තම හිසට උඩින් තමාට දැනෙන ආකාරයට පියාඹා යෑම  - හදිසි අභාවයක් පෙන්නුම් කරයි.
දරුණු ලෙස හෝ භයානක ලෙස හැඬුවේ නම්  - සොර සතුරු කරදරයකි.
ගිණිකොන දෙසින් රළු ලෙස හැඬුයේ නම්  - ලෙඩ රෝග දුක් කරදර ඇති වේ.
හිස මතට කළු පැහැයෙන් පැහැරීම  - නරක කාලයක් උදාවන බව පෙන්නුම් කෙරේ.
තනයෙහි පැහැරී නම්  - මංගල කටයුතු ඉෂ්ඨ සිද්ධ වේ .
සුදු පැහැයෙන් පිටෙහි පැහැරුවේ නම්  - සියළු සැප සම්පත් සහිත යහපත් අනාගතයක් ඉටු වේ.
උදෑසන දකුණු පැත්තෙන් හැඬවේ නම්  - බලාපොරොත්තුවක් ඉටු වීම පිණිස වැදගතෙකු නිවසට පැමිණෙන බව.

සවස් වරුවේ හැඬවේ නම්  - දුක් දොම්නස් ගෙනදෙන කරුණු කාරණා යෙදේ.

No comments:

Powered by Blogger.