හූනන් ඇඟ වැටීම

හූනන් ඇඟ වැටීම

ශරීරයේ හූනකු දිවීම  - දීර්ශායුෂ.             
දකුණු අත ඇඟිලිවල වැටීම  - රාජ සම්මාන
නියපොතු වලට වැටීම  - ධන හානි.                     
වම් අත  - දරුණු මරණ.
දකුණු අත  - භයානක මරණ.                  
දකුණු පාදයේ ඇඟිලි  - රාජ බය.
දකුණු පාදය  - ලෙඩ රෝග.                    
වම් උරහිස  - ස්ත්රී සැප සම්පත්.
දකුණු උරහිස  - නිරෝගී බව.                  
බෙල්ල  - සතුරු හානි.
වම් කොණ්ඩය  - බොහෝ පාඩු.              
හිසකෙස්  - මරණීය බය.
කලවට වැටීම  - පියාට විපත්.                  
වම් කණ  - දීර්ගායුෂ.
නිකට  - රාජ බය.                                  
හිස කලව පපුව  - ධන ලාභ.
මුහුණ  - බන්ධූ දර්ශන.                           
තනය  - උතුම් පිළිගැනීම්.          
නළල  - තනතුරු.                                  
බඩ  - ධන සම්පත්.
දකුණු ඇල  - සිරභය.                             
වස්තු ලැබීම  - වස්තු ලැබීම.
කටට හෝ කට වටේට වැටීම -බයවීම්.      
පිට කොන්ද  - ශුභ සම්පත්.
නසාය  - ව්යාධි.                                                
අත උඩ භයානක විපත්.              
බුරියට වැටීම  - සම්පත් ලැබීම.                
ගෙදරින් පිටවන විට දෙපාරක් හැඬීම-යන ගමන ප්‍රයෝජන රහිත වේ.

14 comments:

Powered by Blogger.