විවිධ බඩු මුට්ටු සිහිනෙන් දැකීම

විවිධ බඩු මුට්ටු සිහිනෙන් දැකීම
299.කුස්සියක් දුටුවොත් ? වැඩ කටයුතු සාර්ථක වේ.
300.පෝරණුවක් දුටුවොත් ? රැකියාවෙහි උසස්වීමක්. 
301.මිරිස් ගලක් දුටුවොත් ? සැමියා නම් බිරිඳ ද බිරිඳ නම් සැමියා ද අනාචාරයේ යෙදෙයි.
302.කළය දුටුවොත් ? හොඳ තත්වයකට පත්වේ. 
303ග පිරුණු මල්ලක් දුටුවොත් ? ආධාර උපකාර.
304.හිස් මල්ලක් දුටුවොත් ? පිටස්තර අයෙකු ගැන දුකක්. 
305.පත්තු වන ගිණිකූරක් දුටුවොත් ? වැඩ කටයුතු සාර්ථක වේ. 
306.දර දුටුවොත් ? අපකීර්තියට පත්වේ.
307.උඳුනක් දුටුවොත් ? හිතවතෙකුගෙන් වෙන්වේ. 
308.හිරමණයක් දුටුවොත් ? අපහාස අපකීර්ති ලැබේ. 
309.පණිට්ටුවක් දුටුවොත් ? නොසිතූ ලාභයක්. 
310.පැදුරක් දුටුවොත් ? සතුරු කරදර.
311.අල්මාරියක් දුටුවොත් ? ආර්ථිකය හොඳ අතට.
312.හිස් අල්මාරියක් දුටුවොත් ? බාලයෙකුගෙන් කරදර.
313.බෝතලයක් දුටුවොත් ? අදහස් ඉටුවේ. 
314.කේතලයක් දුටුවොත් ? උසස් අයගෙන් ආධාර. 
316.පෙනේරයක් දුටුවොත් ? සිතට විරුදධ දේ කරාවි.
317.පෙට්ටියක් දුටුවොත් ? මුදල් අහේනියක් හෝ කරදරයක්. 
318.ලාම්පුවක් දුටුවොත් ? ඉතා වාසනාවන්ත කාලයක්. 
319.බිඳුණු බෝතල් කටු දුටුවොත් ? කලහයක් ඇතිවේ.
320.බමුතුරුණු දුටුවොත් ? හිතවතුන් කළකිරේ.
321.ගිණි පෙනෙල්ලක් දුටුවොත් ? නෑයෙකු නිසා අපහාස ලැබේ .
322.ඇඳක් දුටුවොත් ? වාසනාවන්ත සුථාන මාරුවක්. 
323.සේප්පුවක් දුටුවොත් ? දියුණුවට බාධා. 
324.ඇඳ ඇතිරිලි දුටුවොත් ? උසස් ප්රීතිමත් කාලයක්. 
325.නිදන කාමරයක් දුටුවොත් ? දුටුවේ ස්ත්රීයක් නම් ශුභයිග පුරුෂයෙකු නම් අශුභයි.
326.කණ්නාඩියක් දුටුවොත් ? සැමියා හෝ බිරිඳ නිසා අපකීර්තියක්.
327.එල්ලේන ඇඳක් දුටුවොත් ? මුදල් ප්රශ්න ඇතිවේ. 
328.බිත්ති ඔරලෝසුවක් දුටුවොත් ? හුදකලා ජීවිතයක්.
329.වතුර බේසමක් දුටුවොත් ? රෝගාබාධ ඇතිවේ. 
330.හිස් බේසමක් දුටුවොත් ? පවුලේ අසමගිය.
331.පුටු දුටුවොත් ? මව්පියන්ට විරුද්ධ වේ. 
332.යතුරු දුටුවොත් ? පරාජය.
333.පින්තූර රාම් දුටුවොත් ? දැඩි ලෙස සතුටක්.
334.වසන ජනේලයක් දුටුවොත් ? කිසිවෙකු නිසා කරදරයක්. 
335.විවෘත කළ ජනේලයක් ? ප්රශ්නයක් නිරවුල් වේ. 

1 comment:

Powered by Blogger.