විවිධ කුරුල්ලුන් සිහිනයෙන් දැකීම.

විවිධ කුරුල්ලුන් සිහිනයෙන් දැකීම.
199.මොණරා දුටුවොත් ? පවුලේ සැමට නිරෝගී සුවය. 
200.සැළලිහිණියෙකු දුටුවොත් ? දේව ආශිර්වාදය ලැබේ.
201.කකුළෙකු දුටුවොත් ? දුරස්ථව සිටි ඥාතියෙකු ළංවෙති.
202.කිකිළියෙකු දුටුවොත් ? සතුට විනෝදය ඇතිවේ.
203.කිකිළියන් සහ පැටවුන් සමඟ දුටුවොත් ? බොරු චෝදනාවකට හසුවේ. 
204.කුකුළකු හඬලනවා දුටුවොත් ? සැනසීම විනෝදාස්වාදය ගෙනදේ. 
205.වලි කුකුළා දුටුවොත් ? ස්වීප් දිනුම්. 
206.කපුටා දුටුවොත් ? ශෝකබර පණිවිඩයක්. 
207.ගිරවා දුටුවොත් ? මිතුරෙකු අමනාප වේවි.
208.මයිනා දුටුවොත් ? සම්පත් විනාශවේ.
209.සුදු හංසයා දුටුවොත් ? ආර්ථිකය සවිමත් වී සොර සතුරු උවදුරු ද වේ. 
210.කළු හංසයා දුටුවොත් ? පවුල් ආරවුල් ඇතිවේ. 
211.රාජාලියා දුටුවොත් ? නිවැරදි නිරවුල් අනාගතයක්. 
212.වවුලා දුටුවොත් ? නොසිතූ ලෙසට කරදර ඇතිවේ. 
213.පරවියා දුටුවොත් ? පැරණි පෙම් සබඳතා අළුත් වේ. 
214.තාරාවා දුටුවොත් ? වැරදි සබඳතාවයකින් ඇතිවන වේදනා. 
215.කොවුලා දුටුවොත් ? පවුලේ අඬදබර ඇතිවේ. 
216.ගිජු ලිහිණියා දුටුවොත් ? සර්පයන්ගෙන් ප්රවේසම් වන්න.
217.කොබෙයියා දුටුවොත් ? ගෞරව සම්මානයට පාත්ර වෙයි.
218.නාද කරන පක්ෂීයෙක් දුටුවොත් ? ධන ලාභ හා සතුරන් මිතුරුවේ.

No comments:

Powered by Blogger.